ไฮ่! หางานญี่ปุ่นฟังทางนี้ กรมการจัดหางาน ร่วมกับ IM Japan เปิดรับสมัครงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 หมดเขต 18 เม.ย. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer11 เม.ย. 2566 avatar writer3.3 K
ไฮ่! หางานญี่ปุ่นฟังทางนี้ กรมการจัดหางาน ร่วมกับ IM Japan เปิดรับสมัครงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 หมดเขต 18 เม.ย. 66 นี้

 

ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจน 🇯🇵

ก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 มาสมัครงานยื่น Resume ทิ้งไว้กัน เพราะล่าสุด! กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 3 ใครที่อยากไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นรีบกดสมัครเลย

 


 

| กรมการจัดหางาน ร่วมกับ IM Japan ประกาศรับสมัครงานในประเทศญี่ปุ่น |

 

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี 2566 ครั้งที่ 3 (เฉพาะเพศชาย ♂️ ) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกเพียง 2 อย่าง คือ การสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก 80,000 เยน หรือประมาณ 20,800 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าฟรี และเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น ประมาณ 30,000-40,000 บาท

 

ทั้งนี้ เมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 155,972 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 มี.ค. 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

สมัครงาน

 

| ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร IM Japan ครั้งที่ 3

 

สำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง

 

 • งานหล่อกลึงโลหะ
 • งานปั้มขึ้นรูปโลหะ
 • งานเชื่อม
 • งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • งานบํารุงรักษาเครื่องจักร
 • งานพ่นสี
 • งานหล่อพลาสติก
 • งานซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
 • งานแปรรูปอาหาร

 


 

รวมเว็บหางาน

 

| คุณสมบัติของผู้สมัครงาน IM Japan ครั้งที่ 3

 

1. เพศชาย (ไม่มีการแปลงเพศสภาพ) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2536 ถึง 18 เม.ย. 2558

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จํากัดสาขาวิชา 

 

3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

 

5. ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย

 

6. ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่มีประวัติอาชญากรรม 

 

7. ไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า "Technical Intem" หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ 

 

8. ไม่เป็นผู้ที่เคยทํางาน หรือเข้าเมือง หรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมาย หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ 

 

9. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึก ปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ 

 

10. ไม่เป็นผู้ที่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จ การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 

 

11. สายตาปกติ (สายตาไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)

 

12. ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกําหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน หรือโรคติดต่อตามที่กฎหมายการดูแลทางการแพทย์ สําหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคเอดส์ เป็นต้น 

 

13. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 


 

หางาน

 

| ช่องทางการเปิดรับสมัคร IM Japan ครั้งที่ 3

 

ผู้สนใจสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ Overseas Employment E-Service 👉🏼 คลิก โดยลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน สามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ "ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น"

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 18 เม.ย. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่ 21 เม.ย. 66 โดยลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน 👉🏼 คลิก เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 👉🏼 คลิก และเพจเฟซบุ๊ก IMthailand 

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 📞 0-2245-9428 หรือสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 📞 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน 📞 1694 

 

👉🏼 บทความที่เกี่ยวข้อง

 • จะสมัครงาน ต้องอ่าน ! ทำ Cover Letter / Resume / CV ยังไงให้โดนเรียกสัมภาษณ์ คลิก
 • ข่าวดี! จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี เจ้าของเพจ Japan จอมโหด and friends เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วย 1 อัตรา คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง กรมการจัดหางาน

 
แสดงความคิดเห็น