#MBTI

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
MBTI แบบทดสอบบุคลิกภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก นอกจากจะทำให้เข้าใจลักษณะนิสัย และเข้าใจตัวตนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังสามารถทำใช้ทำนายลักษณะนิสัยการช้อปปิ้งออนไลน์ได้อีกด้วย