รวม วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 66 ระหว่างวันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค. 66

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer10 พ.ค. 2566 avatar writer774
รวม วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 66 ระหว่างวันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค. 66

 

เพิ่งผ่านไปสด ๆ ร้อน ๆ กับการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง มากถึง 2 ล้านคน แต่หลายคนก็มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 


 

| ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 66 ที่ Smart Vote |

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 และไม่ได้ไปใช้สิทธิวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา 👉🏼 ต้องแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค. 66 และหลังเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 66

 

เลือกตั้ง 66

 

| 6 เหตุผลอันสมควร ไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 66

 

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

 

2. เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.

 

6. มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

 


 

เลือกตั้งล่วงหน้า

 

| 3 ช่องทาง แจ้งเหตุไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 66

 

1. แบบ ส.ส. 1/8

 

ขอรับแบบ ส.ส. 1/8 หรือทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ โดยระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แล้วยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  • ยื่นด้วยตนเอง
  • มอบหมายผู้อื่น
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 


 

Smart Vote

 

2. แอปพลิเคชัน Smart Vote

 

เลือกหัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"

 

📱 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote

 


 

สิทธิเลือกตั้ง

 

3. เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 

แจ้งผ่านระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 👉🏼 คลิก โดยกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องและครบถ้วน

  • เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตร
  • ชื่อ-นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิด 

 

เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นพิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote และสายด่วน 📞 โทรศัพท์ 1444 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account 👉🏼 ECT Thailand คลิก

 

❎ บทความที่เกี่ยวข้อง "เลือกตั้ง 66"

  • เช็ก! ข้อห้ามเลือกตั้ง 66 เสี่ยงโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท คลิก
  • เช็ก! วิธีตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมผลลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง คลิก
  • เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง หมดเขต 9 เม.ย. 66 นี้ คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 

แสดงความคิดเห็น