📣 กิจกรรมพิเศษ! กิน "โปรโค้ดคุ้ม" โค้งสุดท้าย แจกฟรีตั๋วเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่นหรือ เกาหลีง่าย ๆ แค่ส่งคำตอบมาทางไลน์ Line : @punpromotion เท่านั้น! ✈️

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer17 เม.ย. 2566 avatar writer8.1 K
📣 กิจกรรมพิเศษ! กิน "โปรโค้ดคุ้ม" โค้งสุดท้าย แจกฟรีตั๋วเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่นหรือ เกาหลีง่าย ๆ แค่ส่งคำตอบมาทางไลน์ Line : @punpromotion เท่านั้น! ✈️

 

| รายละเอียดกิจกรรม กิน "โปรโค้ดคุ้มโค้งสุดท้าย |

| ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 

1.รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล

(รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ได้แก่ คุณ กมลนันท์ หวังรุ่งโรจน์ 064931xxxx

2.รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เกาหลี จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ได้แก่ คุณ อรรถพล ทรงศิริ 064124xxxx

 

| กติกาการร่วมสนุก

 

สั่งอาหาร โปรโค้ดคุ้ม "ชุดโค้ดหมู" หรือ "ชุดโค้ดเนื้อ" โดยบอกความประทับใจหลัง จากที่ได้ทานว่าชื่นชอบอะไรในโปรโค้ดคุ้ม และอยากให้เราทำโปรอะไรอีก ส่งคำตอบ พร้อมรูปใบเสร็จที่ช่องทาง Line : @punpromotion

 

| ระยะเวลากิจกรรม

 

ร่วมกิจกรรม 🗓️ ตั้งแต่วันที่ 17 -30 เมษายน 2566

 

| เงื่อนไขการรับรางวัล

 

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นเพื่อนบน Line : @punpromotion เท่านั้น  (หากได้ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนบน Line : @punpromotion ถือเป็นโมฆะ และจะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป)

 

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง Line : @punpromotion หลังจากประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00 น. ทางเว็บไซต์ปันโปร www.punpro.com พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันรับรางวัล

 

3. ในกรณีที่คณะกรรมการได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้

 

5. เกณฑ์การคะแนน มีดังนี้ มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย , ภาษาที่ใช้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ ,ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม เป็นต้น

 

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

 

8. พนักงานบริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

 

10. เงื่อนไขของรางวัล ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล และ กรุงเทพฯ - เกาหลี จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 160,000 บาท เดินทางตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

 

11. รางวัลบัตรอภินันทนาการตั๋วเครื่องบินนี้ ไม่รวมค่าภาษีสนามบินค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนยังไม่รวมค่าบริการเสริมต่าง ๆ เช่น น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง การระบุหมายเลขที่นั่ง อาหารเสริฟบนเครื่อง เป็นต้น

 

12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ

 

13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมี Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และจะต้องเดินทางตามวันและเวลาที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด

 

14. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันเดินทางได้

 

15. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลขอวีซ่าไม่ผ่าน ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือมิได้รับเงื่อนไขการเดินทาง, ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางไปได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นสำคัญ, บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากผู้ที่ได้รับรางวัลถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แสดงความคิดเห็น
Surunya Runmabkear
Surunya Runmabkear
ดูประกาศตรงไหนคะ
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0
อ้วน ธีระศักดิ์
อ้วน ธีระศักดิ์
พ พพ ถด ภฃำ
ตอบกลับ | 2 เดือนที่แล้ว 0
อ้วน ธีระศักดิ์
อ้วน ธีระศักดิ์
ะะ ดดุำถพภำภำพพหำพำพำพพ พพพถ÷÷÷###÷#÷÷÷÷=÷÷÷÷5÷===##====÷==÷÷
ตอบกลับ | 2 เดือนที่แล้ว 0