ผ่าน-ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมวีธีการยื่นขออุทธรณ์ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer2 มี.ค. 2566 avatar writer7.7 K
ผ่าน-ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมวีธีการยื่นขออุทธรณ์ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้

 

💳

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทันที และผูกบัญชีเงินฝากพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

 


 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ช่องทางตรวจสอบ ผลการพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ |

 

1. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

 

2. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทยฯ
 • ธ.ก.ส.
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

สำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

3. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านทางโทรศัพท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-8589794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือโทร. 085-8427102 , 085-8427103, 085-8427104 ,085-8427105, 085-8427106, 085-8427107 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)
 • Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

 


 

ยืนยันตัวตน e-KYC

 

| การตรวจสอบผลพิจารณา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ |

 

สำหรับการตรวจสอบผลพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ, ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

| ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

1. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน (กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนไปยืนยันตัวตน 

 

" บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช่แบบ Smart Card
ไม่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ "

 

2. ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ หรือวันที่ 1 มี.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
 • ธนาคารกรุงไทย ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ

 

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ ทั้งนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

 


 

ธนาคารกรุงไทย

 

| ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ แบบมีเงื่อนไข

 

กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี โดยจะต้องต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

 • ใบสำคัญการหย่า
 • ใบมรณบัตร
 • หนังสือรับรองการตาย
 • ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

 

สำหรับประกอบการยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตามโครง หากมีเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถยืนยันตัวตนต่อได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 


 

บัตรคนจน

 

| ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงเกณฑ์ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

 

1. เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ

 

2. ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี

 

3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 ผู้ลงทะเบียน หรือบุคคลในครอบครัว มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี

 

4. ไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียน หรือบุคคลในครอบครัว มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด

 

5. ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน เนื่องจาก ณ เดือน ต.ค. 2565 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต/มีวงเงินกู้เกินกว่าที่โครงการกำหนด

 

" ผู้ลงทะเบียนสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย คลิก ผลการตรวจสอบ "

 

ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการดำเนินการยื่นอุทธรณ์ สามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเอง และจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 หรือภายใน 62 วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 


 

e-KYC

 

| การยืนยันตัวตน e-KYC บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เมื่อทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป โดยจะมีการเปิดให้ยืนยันตัวตน  5 รอบ ได้แก่

 

1. วันที่ 1 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 เม.ย. 66

 

2. วันที่ 27 มี.ค. 66 - 26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 พ.ค. 66

 

3. วันที่ 27 เม.ย. 66 - 26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มิ.ย.66

 

4. วันที่ 27 พ.ค. 66 - 27 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ก.ค. 66

 

5. หลังวันที่  27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ส.ค. 66

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แสดงความคิดเห็น