ฟรี! ลงทะเบียนค่าน้ำประปา โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ 100 บาท เริ่มใช้เดือนแรก เม.ย. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer22 มี.ค. 2566 avatar writer11.4 K
ฟรี! ลงทะเบียนค่าน้ำประปา โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ 100 บาท เริ่มใช้เดือนแรก เม.ย. 66 นี้

 

💧

เริ่มแล้ว! การลงทะเบียนค่าน้ำประปา เพื่อรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 


 

ค่าน้ำประปา

 

| การลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ |

 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ มาตรการการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา กับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค

 

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งค่าน้ำเดือน มี.ค. 66 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งค่าน้ำ ที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทา ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66

 

 

| เงื่อนไข ลงทะเบียนค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

1. เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

 

2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือน เม.ย. 66 เป็นต้นไป

 

3. สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • กรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาตามจำนวนที่ใช้จริง
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

 

" หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
จำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง "

 

4. การลงทะเบียนจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ภายในเวลา 17.00 น. ของเดือนนั้น ๆ โดยจะเริ่มลงทะเบียนเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก ระหว่างวันที่ 15-25 มี.ค. 66 และได้รับสิทธิในเดือน เม.ย. 66

 

กรณีลงทะเบียนล่าช้าหลังวันที่ 25 ภายในเวลา 17.00 น. จะเสียสิทธิการได้รับส่วนลดค่าน้ำในเดือนถัดไป และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้ โดยหากลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มี.ค. 66 - 25 เม.ย. 66 ภายในเวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน พ.ค. 66 เป็นต้นไป

 

5. สิทธินี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

 


 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ลงทะเบียนค่าน้ำประปา การประปานครหลวง

 

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียน รับสิทธิสวัสดิการบรรเทาภาระค่าน้ำประปากับการประปานครหลวง (กปน.) ไว้แล้ว จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิลดค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ 👉🏼 https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet

 

1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 ภายในเวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือน เม.ย. 66"

 

2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา ภายในเวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

 

ทั้งนี้ การประปานครหลวง (กปน.) จะส่งใบแจ้งค่าน้ำที่มีรายละเอียดของส่วนลด และจำนวนค่าน้ำที่ต้องชำระหลังหักส่วนลด รวมถึงใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีจากการหักส่วนลด ในรูปแบบจดหมาย 3 ตอน

 

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำ และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน.

 

📱 ช่องทางติดต่อ การประปานครหลวง

  • MWA call center โทรศัพท์ 1125 ตลอด 24 ชม.
  • Line Official @MWAthailand

 


 

ลงทะเบียนค่าน้ำ

 

| ลงทะเบียนค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย เริ่มตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านเว็บไซต์ 👉🏼 https://register.pwa.co.th/welfare-register.html 

 

1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 ภายในเวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือน เม.ย. 66"

 

2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา ภายในเวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

 

📱 ช่องทางติดต่อ การประปาส่วนภูมิภาค

  • PWA call center โทรศัพท์ 1662 ตลอด 24 ชม.
  • การประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ

 

👉🏼 บทความที่เกี่ยวข้อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

  • ฟรี! ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า รับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป คลิก
  • อย่าช้า! ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้ คลิก
  • ผ่าน-ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมวีธีการยื่นขออุทธรณ์ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้ คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง การประปานครหลวง ,การประปาส่วนภูมิภาค

 

แสดงความคิดเห็น