อย่าช้า! ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer10 มี.ค. 2566 avatar writer7.9 K
อย่าช้า! ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้

 

💳

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน โดยจะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป แต่สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ "ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ

 


 

สมัครบัตรคนจน

 

| ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้ |

 

ผู้ลงทะเบียนที่ "ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" และมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และหน่วยงานรับลงทะเบียน โดยจะต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์

 

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ แต่ต้องแนบแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์สิทธิ เพื่อประกอบการพิจารณา

 

" การยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 "

 

| ตรวจสอบผลการพิจารณา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

1. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 👉🏼 คลิก

 

2. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

สำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

3. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านทางโทรศัพท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-8589794 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02-273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือ 085-8427102, 085-8427103, 085-8427104 ,085-8427105, 085-8427106, 085-8427107 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.)
 • Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

 


 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง |

 

เมื่อระบบแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติว่า "ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 👉🏼 ที่นี่

 

| ขั้นตอนที่ 1 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ระบบจะแสดงเกณฑ์ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

 

1. เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ

 

2. ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี

 

3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี

 

4. ไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด

 

5. ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน เนื่องจาก ณ เดือน ต.ค. 65 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต หรือมีวงเงินกู้เกินกว่าที่โครงการกำหนด

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ได้โดยกดคลิก "ผลการตรวจสอบ"

 


 

ลงทะเบียนบัตรคนจน

 

| ขั้นตอนที่ 2 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ระบบจะให้ผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

 • วัน เดือน ปี เกิด
 • รหัส Laser หลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน

 

เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ยืนยันตัวตน"

 

1. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนกดปุ่มยืนยันตัวตน ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้อีก 2 ครั้ง"

 

2. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จากนั้นกด"ยืนยันตัวตน"

 

3. หากผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ระบบจะกลับไปยังหน้าหลัก เพื่อเริ่มตรวจสอบข้อมูลใหม่

 


 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ขั้นตอนที่ 3 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูล ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

 

1. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

 

2. รายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

 

3. ข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

4. ข้อมูลหมายเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน

 


 

ยื่นอุทธรณ์

 

| ขั้นตอนที่ 4 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการยื่นอุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากผู้ลงทะเบียนต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ สามารถกดแก้ไขได้ทันที จากนั้นกด "ยืนยันการอุทธรณ์"

 


 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ขั้นตอนที่ 5 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ระบบจะแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ กด "ตกลง" เพื่อสิ้นสุดการขออุทธรณ์ ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

 


 

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| ขั้นตอนที่ 6 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสาร การขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ กด "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์"

 

" ⚠️ ยกเว้น กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์หนี้สิน
จะต้องแนบแบบฟอร์ม คำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา
เพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม "

 


 

| ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

1. หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง คลิก

 

2. แบบฟอร์ม คำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

แสดงความคิดเห็น